Tranh đồng phong thủy được thiết kế theo đa dạng như Tranh mã đáo thành công, tranh vu quy bái tổ, tranh hình con dơi, tranh mai lan cúc tùng, tranh trống đồng,…