Hoạt động đào tạo

Hàng năm công ty tổ chức đào tạo lao động cho các thanh niên trong và ngoài làng nhằm duy trì nguồn nhân lực, truyền lửa làng nghề cho các thế hệ sau.

Tin tức liên quan: