Đúc thành công chuông đồng, giá treo chuông, trống, chiêng và giá trống, chiêng cho NTLS Huyện Thăng Bình

Công Ty TNHH Làng đúc Phước Kiều đúc thành công chuông đồng, giá treo chuông, trống, chiêng và giá trống, chiêng cho NTLS Huyện Thăng Bình.

Dự án liên quan: